M

В „Промоционално съдържание“ достъпвате образователни материали, съдържащи  продуктова информация съгласно одобрените терапевтични индикации. Кратките характеристики на продуктите може да намерите в секция „Продукти“ или на сайта на ИАЛ https://www.bda.bg/bg/. При нужда от допълнителна информация, моля свържете се с Мерк България ЕАД на merck@merck.bg

Съобщаване на НЛР

Напомняме на медицинските специалисти, че са задължени, съгласно изискванията на ЗЛПХМ, да съобщават на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и на Притежателя на разрешението за употреба всяка подозирана сериозна или неочаквана нежелана лекарствена реакция, независимо от това, дали лекарственият продукт е употребяван или не в съответствие с утвърдената Кратка характеристика на продукта.

Формуляр за съобщаване на НЛР от медицински специалисти тук.

BG-MULCMC-00001